水调歌头明月几时有原文及解释原文,翻译,赏析_拼音版_作者无名 

水调歌头明月几时有原文及解释

作者:无名 朝代:当代
水调歌头明月几时有原文及解释原文

宋代苏轼《水调歌头・明月几时有》原文:

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

译文:丙辰年的中秋节,高兴地喝酒直到第二天早晨,喝到大醉,写了这首词,同时思念弟弟苏辙。明月从什么时候才开始出现的?我端起酒杯遥问苍天。不知道在天上的宫殿,何年何月。我想要乘御清风回到天上,又恐怕在美玉砌成的楼宇,受不住高耸九天的寒冷。

翩翩起舞玩赏着月下清影,哪像是在人间。月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的自己。明月不该对人们有什么怨恨吧,为什么偏在人们离别时才圆呢?

人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。只希望这世上所有人的亲人能平安健康,即便相隔千里,也能共享这美好的月光。

创作背景

这首词是公元1076年(宋神宗熙宁九年)中秋作者在密州时所作。词前的小序交待了写词的过程:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉。作此篇,兼怀子由。”

苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。公元1074年(熙宁七年)苏轼差知密州。到密州后,这一愿望仍无法实现。

公元1076年的中秋,皓月当空,银辉遍地,词人与胞弟苏辙分别之后,已七年未得团聚。此刻,词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。

这首中秋词,正是此种宦途险恶体验的升华和总结。“大醉”遣怀是主,“兼怀子由”是辅。对于一贯秉持“尊主泽民”节操的作者来说,手足分离和私情,比起廷忧边患的国势来说,毕竟属于次要的伦理负荷。此点在题序中有深奥微妙的提示。

水调歌头明月几时有原文及解释拼音解读

sòng dài sū shì 《shuǐ diào gē tóu ・míng yuè jǐ shí yǒu 》yuán wén :

bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn dá dàn ,dà zuì ,zuò cǐ piān ,jiān huái zǐ yóu 。

míng yuè jǐ shí yǒu ?bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。bú zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián 。wǒ yù chéng fēng guī qù ,yòu kǒng qióng lóu yù yǔ ,gāo chù bú shèng hán 。qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān 。

zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。bú yīng yǒu hèn ,hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,cǐ shì gǔ nán quán 。dàn yuàn rén zhǎng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。

yì wén :bǐng chén nián de zhōng qiū jiē ,gāo xìng dì hē jiǔ zhí dào dì èr tiān zǎo chén ,hē dào dà zuì ,xiě le zhè shǒu cí ,tóng shí sī niàn dì dì sū zhé 。míng yuè cóng shí me shí hòu cái kāi shǐ chū xiàn de ?wǒ duān qǐ jiǔ bēi yáo wèn cāng tiān 。bú zhī dào zài tiān shàng de gōng diàn ,hé nián hé yuè 。wǒ xiǎng yào chéng yù qīng fēng huí dào tiān shàng ,yòu kǒng pà zài měi yù qì chéng de lóu yǔ ,shòu bú zhù gāo sǒng jiǔ tiān de hán lěng 。

piān piān qǐ wǔ wán shǎng zhe yuè xià qīng yǐng ,nǎ xiàng shì zài rén jiān 。yuè ér zhuǎn guò zhū hóng sè de lóu gé ,dī dī dì guà zài diāo huā de chuāng hù shàng ,zhào zhe méi yǒu shuì yì de zì jǐ 。míng yuè bú gāi duì rén men yǒu shí me yuàn hèn ba ,wéi shí me piān zài rén men lí bié shí cái yuán ne ?

rén yǒu bēi huān lí hé de biàn qiān ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē de zhuǎn huàn ,zhè zhǒng shì zì gǔ lái nán yǐ zhōu quán 。zhī xī wàng zhè shì shàng suǒ yǒu rén de qīn rén néng píng ān jiàn kāng ,jí biàn xiàng gé qiān lǐ ,yě néng gòng xiǎng zhè měi hǎo de yuè guāng 。

chuàng zuò bèi jǐng

zhè shǒu cí shì gōng yuán 1076nián (sòng shén zōng xī níng jiǔ nián )zhōng qiū zuò zhě zài mì zhōu shí suǒ zuò 。cí qián de xiǎo xù jiāo dài le xiě cí de guò chéng :“bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn dá dàn ,dà zuì 。zuò cǐ piān ,jiān huái zǐ yóu 。”

sū shì yīn wéi yǔ dāng quán de biàn fǎ zhě wáng ān shí děng rén zhèng jiàn bú tóng ,zì qiú wài fàng ,niǎn zhuǎn zài gè dì wéi guān 。tā céng jīng yào qiú diào rèn dào lí sū zhé jiào jìn de dì fāng wéi guān ,yǐ qiú xiōng dì duō duō jù huì 。gōng yuán 1074nián (xī níng qī nián )sū shì chà zhī mì zhōu 。dào mì zhōu hòu ,zhè yī yuàn wàng réng wú fǎ shí xiàn 。

gōng yuán 1076nián de zhōng qiū ,hào yuè dāng kōng ,yín huī biàn dì ,cí rén yǔ bāo dì sū zhé fèn bié zhī hòu ,yǐ qī nián wèi dé tuán jù 。cǐ kè ,cí rén miàn duì yī lún míng yuè ,xīn cháo qǐ fú ,yú shì chéng jiǔ xìng zhèng hān ,huī bǐ xiě xià le zhè shǒu míng piān 。

zhè shǒu zhōng qiū cí ,zhèng shì cǐ zhǒng huàn tú xiǎn è tǐ yàn de shēng huá hé zǒng jié 。“dà zuì ”qiǎn huái shì zhǔ ,“jiān huái zǐ yóu ”shì fǔ 。duì yú yī guàn bǐng chí “zūn zhǔ zé mín ”jiē cāo de zuò zhě lái shuō ,shǒu zú fèn lí hé sī qíng ,bǐ qǐ tíng yōu biān huàn de guó shì lái shuō ,bì jìng shǔ yú cì yào de lún lǐ fù hé 。cǐ diǎn zài tí xù zhōng yǒu shēn ào wēi miào de tí shì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

水调歌头明月几时有原文及解释原文,水调歌头明月几时有原文及解释翻译,水调歌头明月几时有原文及解释赏析,水调歌头明月几时有原文及解释阅读答案,出自无名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciba.com/shi/62728.html

诗词类别

无名的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语